ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT VÂN LÂM Sơ đồ Bản cũ Trang chủ Tiếng Anh Tiếng Việt Tìm kiếm nội mạng
YunTech-校園美景
  Bạn đang ở đây:Bắt đầu >> Đơn vị hành chính >> Hội ủy viên >> Hôi đồng đánh giá nhân viên
:::
Sơ đồ Trường:::

  職員甄審委員會
 
貼到Twitter 貼到Facebook  貼到Plurk    
職員甄審委員會 ‧人事室
緣由
本校為期公平、公正、公開辦理職員之陞遷,特依「公務人員陞遷法」、「公務人員陞遷法施行細則」及「行政院暨所屬各級政府機關、公立學校公務人員陞任評分標準表」,訂定本要點。
職權


1.陞任候選人員資績評分之審查。
2.遷調候選人員資格條件之審查。
3.面試及測驗方式之決定。
4.陞任候選人員名次之排定。
5.遷調候選人員遴用順序之排定。
6.校長交議事項之研議。
7.其他有關陞遷甄審事項。

    Cập nhật ( 2008-12-09 )
 
YunTech  © 2008 》 National Yunlin University of Science and Technology  Designed by:Computing Center  Bảo trì website: tổ truyền hình TT.thông tin E-mail  Đăng ký RSS