ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT VÂN LÂM Sơ đồ Bản cũ Trang chủ Tiếng Anh Tiếng Việt Tìm kiếm nội mạng
YunTech-校園美景
  Bạn đang ở đây:Bắt đầu >> Đơn vị hành chính >> Hội ủy viên >> Giáo trình của hội ủy viên
:::
Sơ đồ Trường:::

  課程委員會
 
貼到Twitter 貼到Facebook  貼到Plurk    
課程委員會 ‧教務處
緣由
依大學法暨教育部 (八三) 高字○一六五○八號函規定,特設立「國立雲林科技大學課程委員會」,以下簡稱本會。
職權


1.新設系所課程之研議。
2.各系所課程內容及配當(含共同必修科目、專業必修及專業選修) 之審議。
3.各系所教學之自我評鑑。

 本會于各系 () 分設系 () 級課程委員會,其職掌為研訂各系 所之課程。
4.協調跨學院課程相關事宜。
 本會于各系(科)、院,分設系(科)、院級課程委 員會,其職掌為 研訂各系(所)、院之課程。
    Cập nhật ( 2009-11-05 )
 
YunTech  © 2008 》 National Yunlin University of Science and Technology  Designed by:Computing Center  Bảo trì website: tổ truyền hình TT.thông tin E-mail  Đăng ký RSS