ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT VÂN LÂM Sơ đồ Bản cũ Trang chủ Tiếng Anh Tiếng Việt Tìm kiếm nội mạng
YunTech-校園美景
  Bạn đang ở đây:Bắt đầu >> Dịch vụ thông tin >> Thông tin tổng hợp >> Bảng sỗ máy lẻ
:::
Sơ đồ Trường:::

  Số máy lẻ xxx
 
貼到Twitter 貼到Facebook  貼到Plurk    
icon-03.png  Số máy tổng:05-5342601                   icon-03.pngMã Fax:05-5321719
   
icon-03.png  Phòng hiệu trưởng
 
 ĐV/ Văn phòng Số máy lẻ / Chuyển tới

  Số máy lẻ / Chuyển tới

Số máy lẻ / Chuyển tới
Hiệu trưởng
Dương Vĩnh Nhã
2100
Mã Fax
5312009
Văn phòng 
2002~2004
 TT. đưa tin
5378680

-- TOP --


 
icon-03.png  Phòng phó hiệu trưởng
 
ĐV / Phòng ban Số máy lẻ / Chuyển tới   ĐV / Phòng ban Số máy lẻ / Chuyển tới
Phó hiệu trưởng
Hậu Xuân Khán
2110
411(Nghiên)
Văn phòng
2261.2262
Mã Fax 
5312111
Phó hiệu trưởng
Khưu Thượng Gia
2010
6311(研)
辦公室
2012.2013
傳真專線
5312011

                     

-- TOP --


 
icon-03.png  秘書室
 
單位 / 辦公室 分機 / 專線  單位 / 辦公室 分機 / 專線
主任秘書-周榮泉
2101
4333(研)
辦公室
2105~2107
傳真專線
5321719

    

-- TOP --


 
icon-03.png  教務處
 
單位 / 辦公室 分機 / 專線  單位 / 辦公室 分機 / 專線
教務長-楊能舒
2200
5337(研)
秘書
2201.2202
註冊組長-林國良
2211
註冊組
2213~2215
課程及教學組長
陳信華
2221
3172(研)
課程及教學組
2223~2226
出版及學術發展組長
陳思聰
2231
6152(研)
出版及學術發展組
2232.2233
2235
綜合業務組長
陳敏生
2241
5120(研)
綜合業務組
2242.2243
2245.2246
教務處傳真專線
535-2147
招生專線
537-2636
537-2637
招生傳真專線
537-2638

                

-- TOP --


 
icon-03.png  學生事務處
 
單位 / 辦公室 分機 / 專線  單位 / 辦公室 分機 / 專線
學務長-陳振燧
2300
5232(研)
秘書
2301
學務處傳真專線
531-2031
 
課指組長-蘇維杉
2321
2724(研)
課指組
2322~2324 
課指組傳真專線
531-2046
 
衛教組長-陳逸君
2341
3071(研)
衛教組
2342.2343
衛教組傳真專線
531-2068
生輔組長-李樹華
2311
4414(研)
生輔組
2312~2315
服務教育組長
謝秀芳
2350
2712(研)
服務教育組
2351.2352
服務教育組
傳真專線
531-2189
僑外生輔組組長
吳富玉
2355
僑外生輔組
2356
畢聯會
2327
學生會會辦
2328

     

-- TOP --


 
icon-03.png  總務處
 
單位 / 辦公室 分機 / 專線  單位 / 辦公室 分機 / 專線
總務長-湯培鈞
2400
秘書
2401.2402
總務處傳真專線
531-2051
 
文書組長-黃橙彬
2411
文書組
2412.2413
事務組長-許崑燈
2421
事務組
2422~2425
事務組傳真專線
534-3535
出納組長-王淑芬
2431
出納組
2432~2436
出納組傳真專線
531-2167
   
營繕組長-江武雄
2441
營繕組
2442~2446
營繕組傳真專線
531-2066
 
保管組長-陳克中
2451
保管組
2452.2455
保管組傳真專線
531-2177
   
駐警隊隊長- 陳增德
2099
531-2099
大門駐警室 f
2471.2472
龍潭路西駐警
2474
南側門駐警室
2478
龍潭路東駐警
2475
司機休息室
2429
外勤器材室
2428

       

-- TOP --


 
icon-03.png  研究發展處
 
單位 / 辦公室 分機 / 專線  單位 / 辦公室 分機 / 專線
研發長 - 華志強
2500
4250(研)
秘書
2501
產學企劃組長-吳先晃
2521
4262(研)
產學企劃組
2522
技術移轉組長-吳先晃
2521
4262(研)
技術移轉組
2512‧2513
校務企劃組長-王怡仁
2531
4617(研)
校務企劃組
2532‧2533
就業暨校友聯絡組長
莊育振
2541
6514(研)
就業暨校友聯絡組
2542
傳真專線
5312029
校友聯誼會
2549

      

-- TOP --


 
icon-03.png  國際事務處
 
單位 / 辦公室 分機 / 專線  單位 / 辦公室 分機 / 專線
處長-汪島軍
2505
4135(研)
副處長-許仲佑
2510
4136 (研)
國際教育行政組長
嚴貞
2503
6119(研)
國際教育行政組
2503‧2506
國際交流組長-許仲佑
2510
4136 (研)
國際交流組
2504‧2510
傳真專線
531-2064
   

       

-- TOP --


 
icon-03.png  圖書館
 
單位 / 辦公室 分機 / 專線  單位 / 辦公室 分機 / 專線
館長-吳威志
2600
3612(研)
副館長-吳月霞
2601
館長行政室
2602.2603
會議接待室
2604
館長行政室傳真專線
537-7839
館務發展組長 -朱嫻玢
2605
B1 推廣教室
2606
館務發展組辦公室
2607-2609
典閱組長-張庭魁
2610
典閱組辦公室
2611
一樓借還書服務台
2612
一樓教學研究資源中心
2613
一樓論文寫作指導室
2614
三樓期刊服務台
2615
八樓視聽資源中心
2616
八樓視聽資源中心辦公室
2617
採編組長-吳月霞
2625
採編組辦公室
2626-2628
採編組傳真專線
531-2041
系統資訊組長
蘇慶龍
 2635
 系統資訊組辦公室
 2636~2638
系統資訊組主機室
2639
   

        

-- TOP --


 
icon-03.png 資訊中心
 
單位 / 辦公室 分機 / 專線  單位 / 辦公室 分機 / 專線
主任-施學琦
2650
5327(研)
副主任-惠龍
2681
網路組長-楊士毅
2684
網路組
2652.2653
系統組長-張明娟
2663
系統組
2662~2664 2666
2668.2669
行政及諮詢組長-惠龍
2681
行政及諮詢組
2682.2683
2685.2686
2653  
視訊組長 -陳鵬仁
2691
6120(研)
視訊組
2692~2694
三樓網路主機室
2656
三樓主機控制室
2657
一樓伺服器控制室
2658
聯合諮詢服務室
2686
電腦訓練教室
2688
研究開發室
2689
視訊會議室
2690
遠距教學教室
2696
傳真專線
5312044

        

-- TOP --


 
icon-03.png  藝術中心
 
單位 / 辦公室 分機 / 專線  單位 / 辦公室 分機 / 專線
主任-王以亮
2645
6314(研)
辦公室
2646
傳真專線
531-2176

      

-- TOP --


 
icon-03.png  推廣教育中心
 
單位 / 辦公室 分機 / 專線  單位 / 辦公室 分機 / 專線
主任-鍾從定
2280
5224(研)
辦公室
2282.2283
傳真專線
5312037

          

-- TOP --


 
icon-03.png  諮商輔導中心
 
單位 / 辦公室 分機 / 專線  單位 / 辦公室 分機 / 專線
主任-劉威德
2670
3408(研)
心理師室
2674‧2676
辦公室
2671.2672
資源教室
2673‧2675
傳真專線
5312047

                   

-- TOP --


 
icon-03.png  中區教學資源中心
 
單位 / 辦公室 分機 / 專線  單位 / 辦公室 分機 / 專線
主任-巫銘昌
3190
3110(研)

                   

-- TOP --


 
icon-03.png  技職教育研究及教學資源中心
 
單位 / 辦公室 分機 / 專線  單位 / 辦公室 分機 / 專線
主任-徐濟世
3112
5342(研)

教師發展組組長- 周春美

3194
3404(研)

行政服務組
組長-張世穎

2260
4118(研)
學習促進組
組長-黃東陽
3198
3412(研)

                   

-- TOP --


icon-03.png  中小企業創新育成中心
 
單位 / 辦公室 分機 / 專線  單位 / 辦公室 分機 / 專線
代理主任-華志強
5155
4250(研)
辦公室
5155.5156.
5159
傳真專線
537-5722

          

-- TOP --


 
icon-03.png  軍訓室
 
單位 / 辦公室 分機 / 專線  單位 / 辦公室 分機 / 專線
主任
2302
辦公室
2346
傳真專線
531-2053
教官值勤專線
2098
0937651657
   

             

-- TOP --


 
icon-03.png 人事室
 
單位 / 辦公室 分機 / 專線  單位 / 辦公室 分機 / 專線
主任-鄭夙珍
2550
第一組組長-劉慧貞
2551
第一組
2551~2555
第二組組長-陳仲芳 2651 第二組
2561~2562  
辦公室
2556 
傳真專線
531-2035

             

-- TOP --


 
icon-03.png  會計室
 
單位 / 辦公室 分機 / 專線  單位 / 辦公室 分機 / 專線
主任-簡淑媛
2570
第一組組長-江莉麗
2571
第一組 
2571~2575
2584
第二組組長-張幸蕙 2581 第二組 
2581.2582
2585~2587 
第三組組長-林子淇 2589 第三組 
2589.2582
2576.2587
2588.2583 
傳真專線
531-2038

       

-- TOP --


 
icon-03.png  體育室
 
單位 / 辦公室 分機 / 專線  單位 / 辦公室 分機 / 專線
主任-游士正
2700
2711(研)
體育室辦公室
2701~2705
活動管理組長
鍾志強
2703
2718
活動管理組
2702
場地營運組長
張志堅
2702
2720
場地營運組
2702
傳真專線
531-2022
體育館器材室
2704
田徑場器材室
2705
服務台
2706
儀器貯藏室
2709

                 

-- TOP --


 
icon-03.png  游泳館
 
單位 / 辦公室 分機 / 專線  單位 / 辦公室 分機 / 專線
管理員室
2733.2736
櫃檯
2735
貴賓室
2737

          

-- TOP --

 
icon-03.png  文教基金會
 
單位 / 辦公室 分機 / 專線  單位 / 辦公室 分機 / 專線
執行秘書-陶健強
2800
辦公室
2812

                  

-- TOP --


 
icon-03.png  區域產學合作中心
 
單位 / 辦公室 分機 / 專線  單位 / 辦公室 分機 / 專線
主任-徐啟銘
2820
4416(研)
辦公室
2821~2823
傳真專線
531-2067

                    

-- TOP --


 
icon-03.png  環境安全科技中心
 
單位 / 辦公室 分機 / 專線  單位 / 辦公室 分機 / 專線
主任-萬騰州
2830
4410(研)
安全衛生組長
張銘坤
2831
4419(研)
辦公室
2833
環境保護組長
施明倫
2831
4412(研)
辦公室
2833
污水處理廠
2839
   
傳真專線
531-2171
   

                         

-- TOP --


 
icon-03.png  募款委員會
 
單位 / 辦公室 分機 / 專線  單位 / 辦公室 分機 / 專線
執行長-吳進安
5802 

                          

-- TOP --


 
icon-03.png  其他
 
單位 / 辦公室 分機 / 專線  單位 / 辦公室 分機 / 專線
行政大樓大會議室
2496
行政大樓小會議室
2381
國際會議廳一樓
2477
國際會議廳餐廳
2697.2698
禮堂貴賓室
2380
禮堂會議室
2479
禮堂餐廳
2377
員生消費合作社
2375
統一超商
2376
員生餐廳
2370
郵件處理中心
2371
雲院書城
2372
安親班
幼兒園
學人宿舍值班室
3311
學人宿舍活動中心
3312.3313
單身學人宿舍服務台
3502
學生宿舍A區 (男)
3723
學生宿舍B區 (女)
3770
學生宿舍C區 (男)
3798
學生宿舍D區 (男)
3735
學生宿舍E區 (女)
3840
學生宿舍F區 (女)
3850
研究生宿舍
3910
值勤管理員(男)
2097 
宿委會
3787
   

        

     -- TOP --

    Cập nhật ( 2009-11-17 )
 
YunTech  © 2008 》 National Yunlin University of Science and Technology  Designed by:Computing Center  Bảo trì website: tổ truyền hình TT.thông tin E-mail  Đăng ký RSS