ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT VÂN LÂM Sơ đồ Bản cũ Trang chủ Tiếng Anh Tiếng Việt Tìm kiếm nội mạng
YunTech-校園美景
  Bạn đang ở đây:Bắt đầu >> Đơn vị hành chính >> Bộ phận hành chính >> Giới thiệu về trung tâm ngôn ngữ
:::
:::

  語言中心 簡介
 
貼到Twitter 貼到Facebook  貼到Plurk    

  行政中心

語言中心
 


設立宗旨

配合本校邁向國際化及提升外語教學水準和研究風氣,規劃並提供全校語言教學及學習所需之軟硬體設備,管理語言視聽教室及器材,並推展校內外語文活動及語言推廣教育業務。


 

 

中心特色

1. 建構「數位網路學習平台」,自行研發數位學習系統並購置線上自學課程與檢測題庫,打造24小時全年無休的英語學習環境,全面提升學生之外語聽、說、讀、寫能力。
2. 規劃本校外語課程及執行提升學生外語能力計畫。
3. 每學年定期舉辦校內各項英語能力競賽,帶動本校學習外語風氣。
4. 舉辦師資教學訓練坊,提供教師進修管道以改善教學品質。
5. 開設語言推廣課程,提供各界人士語言進修之管道,提升其職場競爭力。
6. 積極與海內外華語教學單位交流與合作,開設華語師資訓練班及華語課程,開拓全球華語視野。
7. 豐富英、華語館藏圖書、全系列英檢考試用書。


 

 

中心組織

本中心以業務區分為三組:語言檢定組、語言推廣組與華語教學組。
一、語言檢定組
  (一) 語言政策之規劃
    全校大一英文課程分級分班,統一各級教材,並逐步規劃各年級語言課程,以因應證照時代的來臨,加強學生考取外語證照的能力。
  (二) 辦理語言競賽活動
    每年定期舉辦校內外各項語言能力競賽及活動,藉此提高其學習之動機,鍛鍊英文能力。
  (三) 產學合作
    積極與國內檢測機構合作,成立雲林科技大學多益測驗協辦中心,及華語能力測驗,服務本校及雲林地區考生。
二、語言推廣組
  規劃多元之英文證照推廣課程,協助學員取得職場最佳競爭力。課程規劃如下:
  (一) 國際英語證照班
    規劃語言進修課程,如「全民英檢系列課程」、「多益測驗班」以及「托福測驗班」等,以期達到協助學員取得國際英語證照之目的。
  (二) 語言學習班
    開辦語言學習班,例如:英語會話、日語會話、西班牙文、德語等等各國語言,提供各界人士學習各國語言園地,以擴展國際視野。
  (三) 翻譯服務
    提供中、英、西、日等四種語言的翻譯服務。
三、華語教學組
  協助外籍學生及人士學習華語文,期望能提供來台之外籍人士完善的華語學習環境。
  (一) 華語師資證照班
    係針對教育部對外華語教學能力認證考試所開辦之考試準備課程,課程設計結合理論與實務,學員可自課程中獲取考試及華語教學之相關資訊。
  (二) 國際華語課程
    華語課程班級人數由小而大,小至一對一教學,大至數十位學員。課程安排依照學員之學習成效進行調整。


 

-- TOP --

icon-04.gif 語言中心 聯絡資訊  
 
 單位名稱
語言中心
 總機號碼 05-5342601
 語言檢定組
3125
 語言推廣組 3121
 華語教學組 3159
 傳真號碼
 聯絡電郵
Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
 單位網址

 
    Cập nhật ( 2009-02-20 )
 
YunTech  © 2008 》 National Yunlin University of Science and Technology  Designed by:Computing Center  Bảo trì website: tổ truyền hình TT.thông tin E-mail  Đăng ký RSS