ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT VÂN LÂM Sơ đồ Bản cũ Trang chủ Tiếng Anh Tiếng Việt Tìm kiếm nội mạng
YunTech-校園美景
  Bạn đang ở đây:Bắt đầu >> Đơn vị học thuật >> Học viện quản lý >> Giới thiệu học viện quản lý
:::
Sơ đồ Trường:::

  Giới thiệu học viện quản lý
 
貼到Twitter 貼到Facebook  貼到Plurk    

 Học viện quản lý

 yuntech_college_of_management.jpg
 

Mục đích thành lập

Đầu tiên là muốn sáng lập một hệ thống quản lý nghiên cứu cho trường, và để đạt được các mục tiêu sau đây của học viện, để đạt được các mục tiêu sau đây của học viện

(1) Bồi dưỡng quản lý nhân tài một cách độc lập, tự chủ, yêu nghề, hợp tác vui vẻ.
(2)  Nâng cao nghiên cứu học thuyết quản lý, tăng cường giao lưu hoc thuyết với các trường bên ngoài. 
(3) Nghiên cứu tài nguyên và chỉnh lý quản lý giảng dạy của học viện, cung cấp dịch vụ tư vấn cố vấn mở rộng giáo dục doanh nghiệp, hợp tác xây dựng giáo dục.

 

 

Mục tiêu

Chế độ

 Mục tiêu

Bộ 

đại

 học 

Bồi dưỡng nhân tài về quản lý và thương nghiệp muốn có năng lực quản lý cơ bản và kiến thức chuyên môn.  
Bồi dưỡng nhân tài về quản lý và thương nghiệp yêu cầu quản lý công nghệ và năng lực thực hiện để tích hợp các nguồn lực và giải quyết vấn đề.
Bồi dưỡng kỷ luật công việc và đạo đức nghề nghiệp.
Bồi dưỡng nhận quốc tế và nhận định về ngành công nghiệp.

 Viện

nghiên  

cứu

Bồi dưỡng về quản lý và thương nghiệp yêu cầu về năng lực tìm, chẩn đoán, phân tích và giải quyết vấn đề.
Bồi dưỡng đào tạo năng lực khác nhau về lĩnh vực kiến thức và công nghệ.   
Trau dồi đạo đức nghề nghiệp, đạo đức kinh doanh và  tinh thần phúc lợi xã hội.   
●Bồi dưỡng nhận quốc tế và nhận định về ngành công nghiệp.

Viện nghiên cứu  tại chức

Đào tạo năng lực quản lý để giải quyết vấn đề, nâng cao năng lực hoạt động của tổ chức.
Bồi dưỡng năng lực tích hợp kến thức lyý luận và ứng dụng thực tế
Trau dồi đạo đức nghề nghiệp, đạo đức kinh doanh và  tinh thần phúc lợi xã hội.   
Nắm bắt xu hướng phát triển công nghiệp quốc tế.

Lớp tiến  

Bồi dưỡng năng lực nghiên cứu cả về chất và lượng.
Bồi dưỡng năng lực nghiên cứu độc lập, tích hợp hoặc cộng tác làm việc.
Bồi dưỡng năng lực tư vấn cố vấn về chuyên môn.

 

 

Tổng quan về công việc

Tích hợp các nguồn lực trong học viện, phối hợp và hỗ trợ một cách hiêu quả các ngành khác nhau trong TT.nghiên cứu. Đồng thời để thúc đẩy việc giảng dạy, nghiên cứu và các dịch vụ công nghiệp liên quan.

 

  Tổ chức và cương vị kinh doanh

Học

viện

quản

 

 Uỷ ban hành chính  Uỷ ban đánh giá giáo viên    Uỷ ban    tư vấn

Giáo dục lớp tến sĩ

Viện nghiên cứu quản lý

kỹ thuật công  nghiệp viện N.cứu quản lý

viện  quản trị kinh doanh

Viện  quản lý thông tin

Học viên tài chính

Trương trình học   Ban quản  lý
Uỷ ban   lựa chọn

Giáo dục lớp thạc sĩ

Viện nghiên cứu quản lý và công trình công nghiệp
Viện nghiên cứu quản lý sách lược toàn cầu
Viện nghiên cứu quản lý doanh nghiệp 
Viện nghiên cứu quản lý thông tin
Viện nghiên cứu tài chính
Viện nghiên cứu kế toán
       
 

Giáo dục đại học

Khoa quản lý công trình học trình quản lý dự án quốc tế  
Khoa quản lý doanh nghiệp
Khoa quản lý thông tin
Khoa tài chính
Khoa kế toán
       
 

Giáo dục tại chức

-Lớp tại chức khoa quản lý doanh nghiệp
-Lớp tại chức khoa quản lý thông tin 
-Lớp tại chức khoa tài chính
-Lớp thac sĩ tại chức quản lý công nghiệp
-Lớp thạc sĩ tại chức quản lý doan nghiệp
-Lớp thạc sĩ tại chức quản lý thông tin

-Lớp thạc sĩ tại chức  tài chính
-Lớp thạc sĩ tại chức quản lý quy hoach toàn cầu
-Lớp thạc sĩ tại chức quản lý y tế công nghiệp
-Lớp  thạc sĩ tại chức kế toán
       
  TT.thương mại tự động hóa
  TT.quản lý kinh doanh


 
 

Không gian và thiết bị

Học viện quản lý nằm ở phía đông nam, trước mắt chủ yếu có kiến trúc cơ sở một: 7797.88 m2, cơ sở hai: 8913.05 m2 , cơ sở 3: 5884.00m2. Tổng diện tích là 22594.93m2, các thiết bị liên quan được đặt ở trong không gian của học viện.

 

 

Triển vọng tương lai:

(1)Quy hoạch thiết bị của viện, khoa
Ngoại trừ những viện/khoa hiện có, trong tương lai học viện quản lý còn thết kế bổ sung thêm lớp tiến sĩ, tạo thành một khung hoàn chỉnh cho học viện, cung cấp các dịch vụ mang tính toàn diện về cho ngành công nghiệp, doanh nghệp, ngành thông tin, và ngành tài chính, bộ phận kế toán.

(2) Quy hoạch chương trình đào tạo và giảng dạy: 
1. Chú trọng kết hợp giữa lý luận và thực tế, tăng cường các thực nghiệm thực tế, bồi dưỡng năng lực thực hành, SV. có thể áp dụng kiến thức của mình để làm các thực nghiệm. 
2.Nắm bắt các xu hướng khoa học công nghệ trong giảng dạy, chú trọng tích hợp khoa học, bồi dưỡng tổng thể kiến thức khoa học ứng dụng.
3. Nhấn mạnh giáo dục kiến thức, mở rộng kiến thức cho  SV. để nâng cao chất lượng nhân văn,培養弘大氣勢。


(3) Quy hoạch nghiên cứu trọng điểm :
1.Nhấn mạnh vào việc giáo dục áp dụng, Nỗ lực để phát triển các công nghệ mới, công nghệ mới, hỗ trợ việc xúc tiến nâng cấp công nghệ ngành công nghiệp.                                                                                                         2. Đề xuất ra các khóa học nghiên cứu quần chúng, khuyến khích cáckhoa(viện) hợp tác hỗ trợ lẫn nhau, tìm kiếm sự phát triển chung về công nghệ.
3. Thành lập các TT.nghiên cứu, phát triển các lĩnh vực nghiên cứu. trọng điểm, kết hợp nguồn nhân lực và thiết bị trong trường, phát động các kế hoạch nghiên cứu mô hình lớn và mô hình bậc trung, kiến lập một mô hình nghiên cứu học tập siêu việt.                                                                          

(4)Quy hoạch hợp tác với ngành công nghiệp:
Trong tương lai sẽ để học viên quản lý là trung tâm, tích cực mở rộng giáo dục và dịch vụ ngành công nghiệp phát động ngoài khuân viên trường, hoặc do đội ngũ chuyên nghiệp của học viện quản lý  hợp thành tổ hướng dẫn các nhà sản xuất, cung cấp các chẩn đoán cho doanh nghiệp, theo cơ cấu ngành công nghiệp yêu cầu,  phát huy tính cơ động nâng cao hiệu quả hỗ trợ lẫn nhau.       
(5) Quy hoạch về thiết bị và chất lượng giáo viên:

Theo đà phát triển của nhà trường, hoạch ra các kế hoạch phát triển lâu dài, đặt ra phương hướng, mục tiêu,đặc điểm. Phối hợp với kiến thiết phát triển của kinh tế quốc gia yêu cầu có thêm các lớp tiến sĩ và các viện/khoa liên quan. Để đối phó với việc thành lập các chương trình mới và tăng lớp của các viên/khoa, bổ sung các tính năng cần thiết cho sự phát triển của các loại hình chuyên môn và tất cả các cấp của giáo viên, để bảo đảm chất lượng giảng dạy tốt nhất.  


 

-- TOP --

icon-04.gif Học viện quản lý  TT.liên lạc  
 
 Tên đơn vị 
Học viện quản lý
Số máy tổng 05-5342601
Số máy lẻ
5001~5004
Số Fax
(05)5312075
Liên hệ E-mail
Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Website 

 
    Cập nhật ( 2010-05-25 )
 
YunTech  © 2008 》 National Yunlin University of Science and Technology  Designed by:Computing Center  Bảo trì website: tổ truyền hình TT.thông tin E-mail  Đăng ký RSS