ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT VÂN LÂM Sơ đồ Bản cũ Trang chủ Tiếng Anh Tiếng Việt Tìm kiếm nội mạng
YunTech-校園美景
  Bạn đang ở đây:Bắt đầu >> Chúc mừng >> Nội dung
:::
Sơ đồ Trường:::
Chúc mừng

  資工系參與2011數位生活科技研討會獲獎
 
Đôn vị phát công văn:資工系      Ngày đăng bài:2011-08-11  
貼到Twitter 貼到Facebook  貼到Plurk    

 賀!!資工系師生參與「2011數位生活科技研討會」,榮獲佳績!

 

單位

 

得獎者
姓名

 

指導老師

 

 競賽與榮獲獎項
 (獲獎等級)

 

 論文名稱郭語安
洪吉祥 
伍麗樵  

2011數位生活科技研討會(2011 Symposium on Digital Life Technologies)
佳作論文獎

 

改善PEER-TO-PEER OVERLAY網路與PHYSICAL網路間的拓樸謝璨樺 張慶龍  

2011數位生活科技研討會(2011 Symposium on Digital Life Technologies)
佳作論文獎

應用於高速鐵路列車之視訊串流代理伺服器設計


呂文瑋 朱宗賢  

2011數位生活科技研討會(2011 Symposium on Digital Life Technologies)
佳作論文獎

具快取記憶體感知之多核心系統排程設計


 張駿廷 林建州 2011數位生活科技研討會(2011 Symposium on Digital Life Technologies)
最佳論文獎
Shape Context Matching with Best-Fit Ellipse Modeling

 

    Cập nhật ( 2011-08-18 )
 
Trở lại
YunTech  © 2008 》 National Yunlin University of Science and Technology  Designed by:Computing Center  Bảo trì website: tổ truyền hình TT.thông tin E-mail  Đăng ký RSS