ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT VÂN LÂM Sơ đồ Bản cũ Trang chủ Tiếng Anh Tiếng Việt Tìm kiếm nội mạng
YunTech-校園美景
  Bạn đang ở đây:Bắt đầu >> _SITEMAP
:::
Sơ đồ Trường:::


無障礙設計說明
本網站的設計致力於符合無障礙的標準,其中並提供便捷鍵(Accesskey)的設定,以幫助障礙人士使用。

本網站依無障礙網頁設計原則而建置,網站的主要樣版內容分為三個大區塊:
(1)上方導覽連結區 (2)中間主要內容區 (3)左方相關連結區

本網站的便捷鍵﹝Accesskey,也稱為快速鍵﹞設定如下:

  • Alt+M:上方導覽連結區,此區塊列有本網站的主要連結。

  • Alt+C:中間主要內容區,此區塊呈現各網頁的網頁內容。

  • Alt+L:左方相關連結區,此區塊包括本網站的相關項目連結。YunTech  © 2008 》 National Yunlin University of Science and Technology  Designed by:Computing Center  Bảo trì website: tổ truyền hình TT.thông tin E-mail  Đăng ký RSS